About Us

บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม จากจุดเริ่มต้น สู่การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สารธรรมชาติ  การเพิ่มมูลค่าจากสินค้าการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาของภาคการผลิตอุตสาหกรรมปศุสัตว์ อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น ที่ไม่ใช่สารเคมีและยาปฏิชีวนะ    
   
“ด้วยประสบการณ์ที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกร อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ เรามองโลกบนความจริงด้วยมุมมองที่แตกต่าง บนความเชื่อที่ว่า     ”ในทุกวิกฤตมีโอกาสและจะทำให้ดีกว่า” มั่นใจในศักยภาพเกษตรกรรมและอาหารประเทศไทย

เรา “บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด” มีความตั้งใจ ออกแบบ การวิจัยพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการ พร้อมเป็นอัญมณีแห่งนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมและการผลิตปศุสัตว์ สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายที่ไม่ใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ

เราพร้อมจะเป็น Co-creator ที่ทำให้ผลงานท่านเด่นชัด ดีขึ้น เพื่อเกิดมหัศจรรย์ที่ทุกคนปรารถนา
เรามุ่งเน้นการทำธุรกิจนวัตกรรมแบบ “Business to Business” (B2B) และจะเป็น Serial Entrepreneur ชั้นนำของภูมิภาค และพัฒนามาตรฐานเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยภายในปี 2564 นี้”

การได้เห็นปศุสัตว์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จนเป็นที่หนึ่งในโลก คุณหมอกิตติมั่นใจว่า “ก้าวย่างต่อไป เราต้องเติบโตด้วยเกษตรกรรม ธุรกิจอาหาร การกิน โดยใช้ความหลากหลายจากธรรมชาติผนวกกับเทคโนโลยีไปพร้อมๆกัน 

“บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด” จึงเกิดขึ้น บนความตั้งใจที่จะเดินหน้าธุรกิจ ด้วยความรู้ การทำงานใกล้ชิด เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมและการผลิตปศุสัตว์ สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายที่ไม่ใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ เราจะทำให้ดีกว่า ให้เป็นอัญมณีแห่งนวัตกรรม
 
น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล
CEO / Founder Grenades Biotech Co.,Ltd.